O programu Inter (Free movers)

Termín „freemover“ nemá žádný formální status, ale běžně se používá pro označení studentské mobility mimo program Erasmus+. Oficiální název programu na podporu výjezdové mobility studentů na ZČU je „INTER“ a je realizován v rámci Institucionálního plánu univerzity. Schvalován je vždy na kalendářní rok.

Studenti mohou realizovat dva typy výjezdů:
  1. v rámci bilaterálních smluv o příméspolupráci mezi institucemi (mimo Erasmus+) – viz Adresář a kontakty.
  2. jako úplný „freemover“ – zde si student veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít ZČU s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu. 
Základní podmínky programu:
  • Musí se vždy jednat o zahraniční výjezd, který odpovídá jednomu z účelu studijní stáže.
  • Vyjíždět mohou studenti prezenčního i kombinovaného studia bakalářských, (navazujících) magisterských nebo doktorských studijních programů.
  • Minimální délka studijního pobytu je 30 dní. V případě účasti na letní/zimní škole, která bude organizována VŠ institucí, může být pobyt kratší než 30 dní. Maximální délka 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
  • Studijní pobyt nesmí podléhat dvojímu financování, tj. ze zdrojů MŠMT a Erasmus+.
  • Předměty/kurzy studované na přijímající instituci musí souviset se studovaným oborem na ZČU. Je v zájmu studenta, aby se co nejvíce shodovaly se studijním plánem na ZČU, aby bylo možné je následně uznat do studia.
Účel zahraniční studijní stáže:
  • Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci splněním v případě zemí s ECTS systémem min. 20 ECTS kreditů a zemí bez ECTS systému splněním min. čtyř, popř. více předmětů.
  • Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou (max. délka pobytu je 2 měsíce), diplomovou (maximální délka pobytu je 3 měsíce) či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archívu apod.
  • Letní/zimní škola organizovaná VŠ institucí
Student musí být vybrán ve výběrovém řízení, které vyhlašuje fakulta. Pro aktuální výzvy sledujte hlavní stranu webu mobility.fek.zcu.cz

Více o podmínkách programu Erasmus+ se dozvíte na webu International Office ZČU.