Zahraniční studijní pobyty FAKULTA EKONOMICKÁ

Výběrové řízení na studijní pobyt Erasmus+

Kdy probíhá výběrové řízení na studijní pobyt Erasmus+?

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ se koná min. 2x ročně, na pokyn Zahraničních vztahů ZČU až 4x ročně. První kolo výběrového řízení na další akademický rok se koná obvykle v prosinci nebo v lednu, druhé kolo se koná v únoru. Na pokyn ZV ZČU mohou být vypsána další doplňující kola výběrového řízení v dubnu a v září (pouze pro výjezdy na LS) pouze v případě, že se v prvních dvou kolech neobsadí místa, která jsou pro FEK v rámci bilaterálních smluv k dispozici.

Jak a kdy se dozvím výsledky výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+?

Výsledek výběrového řízení se dozvíte e-mailem od administrátorky mezinárodních mobilit FEK do 7 dnů od termínu konání výběrového řízení.

Je závazná volba semestru, kterou jsem uvedl/a do přihlášky Erasmu?

Při vyhlášení výsledků výběrového řízení vám člen komise e-mailem sdělí, na jaký semestr a na jakou destinaci jste byl/a vybrán/a. Změnu semestru musíte projednat s koordinátorkou Erasmu na Zahraničních vztazích ZČU, pokud nutně potřebujete ze studijních či jiných závažných důvodů semestr výjezdu změnit. O změnu semestru můžete být z organizačních důvodů také požádáni ze strany Střediska mezinárodních aktivit FEK nebo Zahraničních vztahů ZČU.

Je nutné volbu semestru, kterou jsem uvedl/a do přihlášky Erasmu, nějak znovu potvrdit?

Pokud semestr výjezdu z vaší strany stále platí, potvrzení z vaší strany není obvykle nutné: při vyhlášení výsledků výběrového řízení vám člen této komise e-mailem sdělí, na jaký semestr jste byl/a vybrán/a a na jaký zahraniční studijní pobyt. O potvrzení volby období výjezdu, příp. o změnu semestru výjezdu, můžete být z organizačních důvodů také požádáni ze strany Střediska mezinárodních aktivit FEK nebo ze Zahraničních vztahů ZČU, pokud si to vyžádá partnerská vysoká škola.

Mohu změnit volbu semestru, kterou jsem uvedl/a do přihlášky Erasmu? Kdy?

Obvykle ano. Je vhodné tak učinit co nejdříve po vyhlášení výsledků výběrového řízení. Změnu semestru výjezdu musíte projednat s koordinátorkou Erasmu na Zahraničních vztazích ZČU.

Proč bych se měl/a znovu zamýšlet nad vhodností své původní volby semestru?

Zejména mějte prosím na paměti, že není ideální vyjíždět do zahraničí ve stejném semestru, v němž plánujete dokončit své bakalářské nebo navazující magisterské studium. Důvody jsou v zásadě technicko-administrativního rázu: možný nedostatek ECTS kreditů pro uznání zahraničního studia, časový stres související s vydáním potvrzení o výsledcích studia zahraniční školou a brzkým termínem pro uzavření indexu, resp. přihlášky ke státnicím.

Studijní záležitosti FEK ZČU: zápis do studia, zakončení semestru a studia na FEK ZČU, informace studijního oddělení

Musím svůj odjezd do zahraničí hlásit na studijním oddělení?

Ne, své studijní oddělení o svém výjezdu do zahraničí sami informovat nemusíte, tuto informaci Zahraniční vztahy ZČU sdílí se studijními odděleními prostřednictvím IS/STAG.

Musím na dobu studia v zahraničí přerušit studium?

Ne, v žádném případě. Výměnné studium v zahraničí je součástí studia na FEK ZČU. V době studia v zahraničí zůstáváte, resp. musíte zůstat, zapsán/a ke studiu na FEK ZČU a zachováváte si všechna práva a povinnosti s tím související.

Jak probíhá zápis do studia na FEK ZČU na semestr, který mám strávit v zahraničí? Jak si do IS/STAG zapsat předměty, které budu studovat v zahraničí?

Ve studiu na FEK ZČU pokračujete automaticky, na daný semestr budete mít v IS/STAG status „student na výjezdu“. Předměty, které budete studovat v zahraničí, si zapíšete do IS/STAG vyplněním formuláře „Learning Agreement“. Součástí vaší studijní historie se předměty ze studia v zahraničí stanou až po vašem návratu ze zahraničí, resp. po vyřízení jejich uznání na FEK ZČU.

Mohu si v semestru, kdy pobývám v zahraničí, zapsat ke studiu nějaký předmět vyučovaný na FEK ZČU?

Jedná-li se o předmět vyučovaný mimosemestrální formou, jehož se můžete účastnit v době, kdy na zahraniční škole máte prázdniny a přijedete do ČR, nebo poté, co už jste studium v zahraničí ukončili, nicméně semestr na FEK ZČU ještě trvá, je zřejmé, že výuku lze absolvovat i fyzicky. Zvláštní kategorii představují předměty typu „diplomový seminář“, které v některých případech nemusejí mít formu docházkového předmětu, ale konzultací studenta s vyučujícím, jež ani nemusejí probíhat osobní formou. U předmětů, které probíhají běžnou semestrální formou a u nichž se předpokládá účast na přednáškách/seminářích, je možnost jejich absolvování v době pobytu v zahraničí velmi diskutabilní. Můžete se ovšem samozřejmě zkusit s vyučujícím předmětu domluvit na individuálních podmínkách (například v případě, kdy byste kvůli určitému předmětu, který se například vyučuje jen v letním semestru, museli celé studium na FEK ZČU výrazně prodlužovat. Věříme, že byste se svou žádostí o výjimečný způsob absolvování předmětu mohli být úspěšní; na druhou stranu je třeba mít na paměti, že na výjimečné zacházení nevzniká z důvodu studia v zahraničí nárok, a je třeba počítat s tím, že kromě výhod může mít absolvování zahraničního studijního pobytu i následky, které se na první pohled nejeví až tak příznivě).

Dokumenty související se zahraničním studiem

Co je to „Transcript of Records“?

Obecně tento pojem znamená přehled studijních výsledků. Můžete se s ním setkat před odjezdem do zahraničí, při přípravě přihlášky na zahraniční školu, kdy můžete být požádáni o poskytnutí informací týkajících se studijních výsledků, kterých jste dosud dosáhli na FEK ZČU. A znovu po ukončení zahraničního studia, kdy se jedná naopak o přehled výsledků, jichž jste dosáhli na hostitelské škole (vlastně jakési vysvědčení).

Do přihlášky se má popsat motivace ke studiu na příslušné škole nebo se má připojit přímo motivační dopis. Jak to má být dlouhé a co tam napsat?

Pište stručně, ale výstižně a konkrétně. Neuvádí-li se v pokynech jinak, jistě bude stačit několik vět nebo odstavec, v případě dopisu půl stránky (max. pak 1 strana). Vzpomeňte si na motivační pohovor, který jste absolvovali v rámci výběrového řízení na výměnné pobyty, kde jste vysvětlovali, proč se ucházíte právě o tyto školy. Můžete také popsat svou motivaci ke studiu v zahraničí obecně - co čekáte, že vám tato zkušenost přinese do budoucna, proč se těšíte na studium na dané škole, v dané zemi, v daném městě… Máte-li k danému regionu nebo jazyku osobnější vztah, určitě se o něm zmiňte. Přemýšlíte-li, proč po vás zahraniční škola podobné vyjádření motivace požaduje, vězte, že je to často opravdu zajímá, mohou například sbírat data o tom, jaké typy zájemců si jejich školu k zahraničnímu studiu vybírají, kde se o ní dozvěděli, a tak se například inspirovat do budoucna ohledně propagace školy.

Související dokumenty/přílohy

S přihláškou mám poslat Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum. Co je to za dokument a kde ho získám?

Jde o přehled dosavadních studijních výsledků v anglické verzi. Pokud jste již dokončili bakalářské studium a obdrželi bakalářský diplom, výsledky za dobu bakalářského studia můžete doložit kopií Dodatku k diplomu/Diploma Supplement. Oficiální výpis výsledků za probíhající studium nebo za studium, za nějž dosud/právě nemáte k dispozici diplom a dodatek k němu, Vám na požádání vydá studijní oddělení/studijní referentka (vytiskne Vám tento dokument z IS/STAG a opatří razítkem fakulty).

Má se Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum týkat jen mého aktuálního studia/ročníku nebo všech předcházejících let strávených na vysoké škole (obvykle na FEK ZČU)?

Některé školy v pokynech k přihláškám upřesňují, o jaké období vašeho studia se zajímají (poslední rok, aktuální studijní program, celé dosavadní vysokoškolské studium – all years spent in higher education, apod.). Pokud žádné upřesnění dáno není, nejlépe uděláte, když pošlete transkripty za celé dosavadní studium (tj. včetně bakalářského stupně, jste-li už v navazujícím magisterském stupni studia).

Má cenu posílat Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum i za aktuální semestr (příp. vůbec první semestr magisterského studia), když v něm ještě nemám žádné známky?

Určitě ano. Pro hostitelskou školu je zajímavou informací i to, jaké předměty právě studujete. Výsledky si případně od vás mohou vyžádat později, až budou k dispozici (to ale není moc obvyklé).

Proč se vůbec Transcript of Records/Official Transcript/Grade Report/Academic Curriculum posílá?

Hostitelská škola tak zjišťuje, jaká je vaše studijní historie (academic background), tj. studiu jakých oblastí vědění jste se až dosud věnovali, což může být následně důležité, například pokud se na zahraniční škole chcete zapsat do určitého programu nebo určitých předmětů, které vyžadují jisté penzum dříve získaných znalostí (mají stanovené nutné předpoklady - prerequisites); na základě vašich transkriptů může zahraniční škola snadno posoudit, zda splňujete požadavky potřebné pro zápis do programu/předmětu. Informace o vašem předchozím studiu může zahraniční škola získat jen tím způsobem, že Vás požádá o dodání transkriptů, protože přístup do systému INIS nemá.

S přihláškou mám poslat Home University Letter/Nomination Letter/Exchange Selection Letter, resp. dopis potvrzující, že jsem byl/a vybrána ke studiu v zahraničí. Co je to za dokument a kde ho získám?

Je to potvrzení/dopis o tom, že jste byli na ZČU vybráni k výměnnému studiu na partnerské škole. Na požádání Vám jej vystaví koordinátorka na Zahraničních vztazích ZČU.

S přihláškou mám poslat Certificate of Enrollment/Registration Attestation.

Co je to za dokument a kde ho získám?

Potvrzení o studiu. Na požádání Vám jej v anglické verzi vystaví Studijní oddělení.

Musí být kopie dokumentů, které mám poslat partnerské škole, notářsky ověřené, příp. úředně přeložené?

Obvykle stačí jen kopie obyčejné (příp. potvrzené Zahraničními vztahy ZČU) a překlad může být Váš, je-li vyžadován; vždy je však nutno řídit se požadavky hostitelské školy. Pokud si nejste jisti, jaké kopie očekávají, zeptejte se raději kontaktní osoby na hostitelské škole.

Akademické záležitosti

Na koho se v akademických záležitostech obracet?

Na proděkana pro studium a/nebo pro vnější vztahy FEK ZČU. Koordinátorka Zahraničních vztahů ZČU může v těchto věcech pouze sdělovat obecné informace, není kompetentní vydávat jakákoli závazná rozhodnutí nebo doporučení.

Kolik kreditů je potřeba v zahraničí získat?

V souladu se studijním řádem ZČU 20-30 ECTS (nebo ekvivalent v místních kreditech), ideálně spíše 30 ECTS. Zároveň je nutno přihlédnout k pravidlům, jež v tomto ohledu může stanovit zahraniční škola (např. minimální/maximální počet kreditů/předmětů, jež si zahraniční výměnný student může/musí zapsat).

Co se stane, když v zahraničí úspěšně splním méně než 20 ECTS? Budu muset vracet stipendium?

Předměty, ve kterých v zahraničí na první pokus neuspějete, si můžete opravit, pokud to hostitelská škola umožňuje. Každopádně, ať už se rozhodnete nepovedenou zkoušku opravit nebo ne, odbor Zahraničních vztahů ZČU po vás může požadovat vrácení stipendia. Je nezbytné, abyste se ihned spojil/a s ECTS koordinátorkou FEK ZČU a koordinátorkou za ZV ZČU a informoval/a je o tom, že jste nesplnil/a požadovaný minimální počet kreditů. Musíte doložit zdůvodnění, proč k této situaci došlo, a je také nutné získat vyjádření partnerské vysoké školy. Ve Vašem zájmu je, stejně jako v zájmu FEK ZČU a Vašeho proděkana pro studijní záležitosti, abyste se při nesplnění 20 ECTS nedostali do konfliktu se Studijním řádem FEK ZČU, pod nějž spadá Váš studijní program.

Mohu za akademický rok, jehož část strávím studiem v zahraničí, žádat o prospěchové stipendium?

Stipendijní řád ZČU takovou možnost obecně nevylučuje; vždy je však, jak je ve stipendijním řádu řečeno, zapotřebí respektovat konkrétní pravidla stanovená rektorem ZČU/děkanem FEK pro daný akademický rok.

Výběr předmětů ke studiu

Kde najdu seznam předmětů, které lze na dané škole studovat?

Obvykle je k dispozici na internetové stránce školy určené pro zahraniční studenty. Můžete také využít informace od studentů z minulých let nebo se můžete obrátit na koordinátora smlouvy za FEK nebo na ECTS koordinátorku FEK ZČU. Pro některé partnerské školy mají koordinátoři smluv k dispozici tištěné nebo elektronické katalogy předmětů z minulých let. Administrátorka mezinárodních mobilit ze Střediska mezinárodních aktivit FEK má k dispozici kopie dokumentu Learning Agreement všech studentů FEK ze studijních pobytů za minulý rok, do nichž můžete v konzultačních hodinách nahlédnout.

Mohu si vybírat i předměty z nabídky jiné fakulty, než té, na kterou jedu studovat (tj. s níž má FEK ZČU partnerskou smlouvu)?

Mějte prosím na paměti, že vybírat si předměty z jiných fakult by nemělo být Vaším primárním cílem. Jinak záleží na pravidlech partnerské školy/fakulty. Na některých školách je možné zapisovat si předměty jen partnerské fakulty, jinde si lze několik předmětů vybrat i na jiné fakultě, ve výjimečných případech nejsou na výběr předmětů kladena žádná omezení. Informace získáte na internetových stránkách partnerské školy, ve zprávách studentů z minulých let, příp. od koordinátora smlouvy FEK.

Studijní smlouva/Learning Agreement

K čemu vlastně slouží Studijní smlouva/Learning Agreement?

Jedná se o vaši záruku toho, že předměty, které v souladu s touto smlouvou, resp. v souladu se změnami, které v ní posléze na základě dohody s ECTS koordinátorkou FEK nebo s proděkanem pro vnější vztahy FEK provedete, budou moci být uznány jako součást vašeho studia na FEK ZČU. Více o Studijní smlouvě/Learning Agreement.

Kdy/jak dlouho předem Studijní smlouvu/Learning Agreement vyřizovat?

Dostatečně včas před odjezdem s ohledem na skutečnost, že kopii tohoto dokumentu podepsaného zodpovědným proděkanem je nutné odevzdat na Zahraniční vztahy ZČU před vaším odjezdem do zahraničí. Dále je třeba vzít v úvahu, zda hostitelská škola nepožaduje zaslání dokumentu již spolu s přihláškou (v takovém případě si nezapomeňte před odesláním pořídit kopii dokumentu). A v neposlední řadě je důležité si uvědomit, že v době letních a vánočních prázdnin nemívají proděkani FEK a ECTS koordinátorka FEK vypsané konzultační hodiny. S vyřizováním dokumentu není vždy nutné čekat (a někdy to ani není možné), až bude k dispozici seznam předmětů na následující akademický rok. Studijní smlouvu/Learning Agreement je možné sestavit na základě nabídky z minulého školního roku; po příjezdu na zahraniční školu je obvykle možné provést ve studijním plánu změny.

Uznávaní předmětů

Jak poznám, že se předmět dá uznat? Musí se shodovat s předmětem, který mám ve studijním plánu na FEK ZČU?

Pokud neusilujete o uznání do skupiny povinných předmětů, nemusíte si rozhodně vybírat na zahraniční škole jen ty předměty, které jsou rovněž vyučovány na FEK ZČU. Do volitelných skupin je možné uznat i předměty, které na FEK ZČU neexistují, které však odpovídají Vašemu studijnímu zaměření. Chcete-li se o možnosti uznání konkrétního předmětu poradit, obraťte se na svého proděkana/proděkanku pro studijní záležitosti FEK ZČU. Pokud budete mít zájem o uznání povinných nebo povinně volitelných předmětů, postupujte podle pokynů proděkanky pro studijní záležitosti FEK, které najdete na webu Vnější vztahy FEK v záložce Erasmus.

Finanční záležitosti (finanční příspěvek/stipendium, další možnosti financování atd.)

Co je to finanční dohoda?

Dokument související s účastí v programu Erasmus, bez jehož podpisu není možné vyplatit stipendium na podporu zahraničního studia. Pozor, program Erasmus se vztahuje pouze k semestrálním výměnným pobytům probíhajícím v Evropě; pokud tedy jedete do Ruska nebo do zámoří (Asie, USA atd.), tento dokument se vás netýká.

Kdy lze finanční dohodu podepsat?

Připomínáme, že se jedná o dokument související s účastí v programu Erasmus, který se vztahuje pouze k semestrálním výměnným pobytům probíhajícím v Evropě. Podrobnější informace najdete na webu Zahraniční vztahy ZČU.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (c) 2014, www.fek.zcu.cz